Numer telefonu komórkowego z numerem kierunkowym kraju. Nie masz telefonu komórkowego? Wystarczy też numer stacjonarny!
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6b.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem Systemu Tarnowski Rower Miejski, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem Systemu Tarnowski Rower Miejski, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach Systemu Tarnowski Rower Miejski na zasadach opisanych w Regulaminie Systemu Tarnowski Rower Miejski – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną,
b. wypełnienia obowiązków publicznoprawnych Nextbike Polska S.A., przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
c. przekazywania Pani/Panu treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A. – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług własnych; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A. w razie niezawarcia z nią umowy oraz po zakończeniu umowy – zgoda ta będzie podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w razie niezawarcia umowy z Nextbike Polska S.A. oraz po jej zakończeniu (w przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu marketingowym w razie niezawarcia umowy oraz po jej zakończeniu), d. przekazywania Pani/Panu treści marketingowych dotyczących produktów lub usług naszych partnerów; podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług partnerów Nextbike Polska S.A. (w przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu),
e. zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w Systemie Tarnowski Rower Miejski z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie braku jego zwrotu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru,
f. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Nextbike Polska S.A., związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. dostawcom usług IT,
b. dostawcom usług lokalizacyjnych (GPS),
c. dostawcom usług marketingowych,
d. operatorom płatności w Internecie,
e. kurierom i operatorom pocztowym,
f. podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu marketingowym w trakcie obowiązywania umowy w razie zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
7. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych przez Nextbike Polska S.A. można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. w szczególności przysługiwać będzie Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Administratorem.
9. Przysługiwać będzie Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Jako że Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody (w razie jej wyrażenia) – przysługiwać będzie Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez Panią/Pana przesłane innemu Administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A.
11. Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie korzystania z usług oferowanych w ramach Systemu Tarnowski Rower Miejski jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych dla potrzeb przekazywania Pani/Panu treści marketingowych jest dobrowolne.