Numer telefonu komórkowego z numerem kierunkowym kraju. Nie masz telefonu komórkowego? Wystarczy też numer stacjonarny!
Powyższe zgody można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w Polityce Prywatności NB TRICITY Sp. z o.o. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie NB TRICITY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6b.
2) Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem bok@rowermevo.pl, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby NB TRICITY Sp. z o.o.
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem bok@rowermevo.pl, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby NB TRICITY Sp. z o.o. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• założenia i obsługi konta Klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach Systemu Rower Metropolitalny MEVO na zasadach opisanych w Regulaminie Systemu Rower Metropolitalny MEVO – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną,
• wypełnienia obowiązków publicznoprawnych NB TRICITY Sp. z o.o., przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
• przekazywania Pani/Panu treści marketingowych dotyczących produktów lub usług NB TRICITY Sp z o.o. – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług własnych; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług NB TRICITY Sp. z o.o. w razie nie zawarcia z nią umowy oraz po zakończeniu umowy – zgoda ta będzie podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w razie nie zawarcia umowy z NB TRICITY Sp. z o.o. oraz po jej zakończeniu (w przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu marketingowym w razie nie zawarcia umowy oraz po jej zakończeniu),
• przekazywania Pani/Panu treści marketingowych dotyczących produktów lub usług naszych partnerów; podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług partnerów NB TRICITY Sp z o.o. (w przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu),
• zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w Systemie Roweru Metropolitalnego MEVO z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie braku jego zwrotu, – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru,
• ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez NB TRICITY Sp. z o.o., związanymi z zawartą z Panią/Panem Umową – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
• spółce Nextbike Polska S.A., która odpowiada za obsługę i utrzymanie Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO,
• dostawcom usług IT,
• dostawcom usług lokalizacyjnych (GPS),
• dostawcom usług marketingowych,
• operatorom płatności w Internecie,
• kurierom i operatorom pocztowym,
• podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez Panią/Pana Umowy z Administratorem. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu marketingowym w trakcie obowiązywania Umowy w razie zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
7) Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych przez NB TRICITY Sp. z o.o. można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w Polityce Prywatności NB TRICITY Sp. z o.o. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
8) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. w szczególności przysługiwać będzie Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych w trakcie obowiązywania Umowy zawartej z Administratorem.
9) Przysługiwać będzie Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10) Jako że Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie Umowy oraz zgody (w razie jej wyrażenia) – przysługiwać będzie Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez Panią/Pana przesłane innemu Administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności NB TRICITY Sp. z o.o. [link do Polityki].
11) Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie korzystania z usług oferowanych w ramach Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO jest konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie Umowy. Podanie danych dla potrzeb przekazywania Pani/Panu treści marketingowych jest dobrowolne.